CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE
COD COR: 214946

 

CADRUL LEGAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE IN ROMANIA
- ULTIMELE MODIFICARI in materia Achizitiilor Publice -

Cuprinde NOUA LEGISLATIE
aplicabila din anul 2016 !

 

Cursul Expert Achizitii Publice este un curs ACREDITAT DE A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari), prin Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana.

 

“Expert Achizitii Publice” este un curs general, ce se adreseaza atat Autoritatilor Contractante cat si Ofertantilor implicati in procedurile de achizitii publice. Pot participa la acest curs cei care sunt “incepatori” in acest domeniu, dar si cei “avansati” care doresc sa fie la curent cu cele mai noi modificari legislative din domeniul achizitiilor publice.
Vezi prezentarea cursului pentru mai multe detalii:

 

» CURSURI EXPERT ACHIZITII PUBLICE – PROGRAMARI:

 

Localitatea:

Centrul de training:

Perioada:

SINAIA

(Tableta Cadou !)

Hotel ANDA

9 – 12 iunie 2016

Vezi oferta AICI !

MAMAIA

(Tableta Cadou !)

Hotel RIVIERA

24 – 28 iulie 2016

Vezi oferta AICI !

MAMAIA

(Tableta Cadou !)

Hotel RIVIERA

21 – 25 august 2016

Vezi oferta AICI !

 

» INSCRIEREA LA CURS IN 2 PASI:

 

1. Completati si trimiteti formularul de inscriere prin email: office@cursurismart.ro sau prin fax la numarul: 0343.818.627
2. Primiti in aceeasi zi CONFIRMAREA DE PARTICIPARE si factura proforma.

 

 

» TEMATICA Curs EXPERT ACHIZITII PUBLICE:

 

-       Un nou pachet de acte normative suple și coerente, în vigoare din februarie 2016;

 

-     HG nr. 66/2016 – privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

-       Consolidarea A.N.A.P. (Agenția Naționala pentru Achiziții Publice), din punct de vedere funcțional și operațional, astfel încât să îndeplinească funcțiile prevăzute în strategie în mod coerent, printr-un sistem implementat de verificare și echilibrare:
* Reformarea controlului ex-ante;
* Instituirea și dezvoltarea funcției de sprijin operațional pentru autoritățile contractante prin elaborarea unui ghid operațional interactiv, actualizabil, care să înlocuiască supra-reglementarea de nivel terțiar;
* Dezvoltarea funcțiilor de monitorizare și supervizare;

 

-       Consolidarea sistemului de remedii și căi de atac prin legislație dedicată;
-       Dezvoltarea unei evoluţii profesionale în sistem pentru personalul responsabil cu achizițiile publice;
-       Combaterea corupției prin sporirea utilizării mijloacelor electronice pentru procedurile de achiziții și prin prevenirea conflictului de interese asigurată cu ajutorul sistemului Prevenţie

 

-       Sistemul achizitiilor publice in Romania: componenta institutionala (MFP/ANAP, CNSC, SEAP) si componenta legislativa

 

-       Legislatia specifica in vigoare in domeniul achizitiilor publice, transpusa din Directivele Europene 2004: OUG 34/2006, HG 925/2006, HG 1660/2006

 

-       Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice (HG 901/2015)

 

-       Noile Directive Europene 2014:
* Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (NOU)
* Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice (abrogat Directiva 18)
* Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (abrogat Directiva 17)

 

-       Proiecte legislative aprobate de Guvern:

 

* Legea privind achizitiile publice (Directiva 24) si in ancheta publica Proiectul Norme metodologice de aplicare a legii (15 ianuarie 2015)
* Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de AP si a contractelor de concesiune si pt. organizarea si functionarea CNSC
* Legea privind contractele de concesiuni (Directiva 23)
* Legea privind achizitiile sectoriale (Directiva 25)

 

-       Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii

 

-       Noile praguri valorice valabile pentru proceduri si pentru achizitia directa
-       Modalitățile de aplicare a procedurii simplificate
-       Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice
-       Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice
-       Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei

 

-       Reguli de evitare a conflictului de interese

 

-       Evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuire

 

-       Procedurile de atribuire reglementate de lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată mai mare decât pragurile mentionate in lege
a)  licitația deschisă;
b)  licitația restrânsă;
c)   negocierea competitivă;
d)  dialogul competitiv;
e)  parteneriatul pentru inovare;
f)    negocierea fără publicare prealabilă;
g)  concursul de soluții;
h)  procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice.
-       Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contracteor de achizitii publice: acordul cadru, sistemul dinamic de achizitii, licitatia electronica
-       Flexibilizarea legislatiei
-       Activitati de achizitie centralizata
-       Exceptarea obligatiei declararii subcontractantilor la sub 5% din valoarea ofertata

 

-       Plati directe catre subcontractantii declarati

 

-       Achizitii publice electronice (100%) obligatoriu pt.unitatile centralizate- aprilie 2017 si oct.2018 pt. celelalte

 

-       Consultarea pietei
-       Impartirea pe loturi
-       Reguli de publicitate şi transparenţă
-       Criterii de calificare şi selecţie

 

-       Criterii de atribuire:
a)  preţul cel mai scăzut;
b)  costul cel mai scăzut;
c)   cel mai bun raport calitate-preţ

 

-       Documentul unic de achiziţie european (DEAU). E-Certis
-       Liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi şi certificarea de către organisme de drept public sau privat

 

-       Atribuirea contractelor de achiziţie publică și încheirea acordurilor-cadru
-       Finalizarea procedurii de atribuire; Informarea candidaţilor/ofertanţilor

 

-       Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru